• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Mer om adressetildeling

Hva er en adresseparsell?
 
En adresseparsell er en veg eller vegstrekning i områder med offisielle adresser som er tildelt adressekode med tilhørende adressenavn. Adresseparsell kan også være gater, plasser og områder.
Du kan se forslag på inndelinger hvis du klikker på kartet her.

Adresseparseller

Den delen av vegnettet som skal ha samme vegnavn kalles en adresseparsell. Et adressesystem skal være lett å orientere seg i uavhengig av vegtype og eierforhold. Ved inndeling i adresseparseller har vi lagt stor vekt på å få et adressesystem som det er lett å orientere seg for dem som har liten lokalkunnskap, jfr. utrykningskjøretøy. De fleste mindre veger har vi derfor foreslått skal adresseres til nærmeste hovedveg. Det er normalt at stikkveger med mindre enn 4 enheter ikke får eget veinavn, men adresseres til hovedvegen.

Både privatveger og skogsbilveger kan få tildelt navn i tillegg til offentlige veger. Hovedregelen for at en veg skal få et eget navn er det at det må være minst 5 adresseobjekter (bygninger) langs vegstrekningen som skal adresseres eller at vegen må være over 2 km lang. Det er gjort noen unntak fra dette i områder som i kommuneplanen er avsatt til områder for spredt bolig- og hyttebygging for å slippe omadressering ved seinere utbygging/fortetting i disse områdene.

Avstandsprinsippet

For veger som ligger i områder med spredt bebyggelse brukes avstandsprinsippet for tildeling av adressenummer/veinummer. Det vil si at nummer er lik avtsand fra veiens begynnelse dividert på 10. For eksempel vil et hus som ligger 800m fra vegens start (krysset) få adressenummer 80. Mange vil oppleve å få høye nummer som følge av dette. Eiendommer og gårdsbruk som har opprinnelige navn registrert i matrikkelen eller på kart vil få mulighet til å ha dette registrert som et ”adressetilleggsnavn” sammen med gate og nummer.

Områdeparseller

I henhold til ny ”adresseveileder” fra Statens Kartverk skal også alle fritidsboliger ha egen adresse. De fritidsboligene som har adkomstvei adresseres til denne veien eller nærmeste hovedvei. For fritidsboliger uten adkomst til vei, som for eksempel hytter på fjellet benytter vi oss av prinsippet områdeadressering. Slike adresseringsområder avgrenses til et hytteområde eller område i terrenget som kan knyttes til et definert stedsnavn, for eksempel Snorrejávri 1-20.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS