• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Nesseby og Tana barnevernstjeneste

Barnevern

 

Beskrivelse av tjenesten

Kommunenes barnevernstjeneste er organisert under Hjelpetjenesten.

Barnevernstjenestens oppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling får nødvendig hjelp og omsorg, samt bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår, jfr.

§ 1-1. Barnevernstjenesten har en lovbestemt plikt til å foreta en undersøkelse dersom det foreligger bekymringer i forhold til et barn, jfr § 4-3.

Henvendelser til barnevernet kan komme både fra offentlige tjenestemenn og private personer som har kjennskap til barnet. Ofte er det imidlertid foreldrene selv som tar kontakt med barnevernet for råd og veiledning.

Når barnevernet mottar en melding skal det tas en beslutning om det skal startes en undersøkelse eller ikke. Ut fra en under-søkelse vil barnevernet vurdere om det er behov for å yte hjelp til barnet og dets familie. Slik hjelp kan for eksempel være råd og veiledning, PMT- veiledning, støttekontakter, avlastning, eller barnehageplass. Dette kaller vi i barnevernet for forebyggende hjelpetiltak. Vi bruker begrepet omsorgs-tiltak om plasseringer i fosterhjem og institusjoner. Plassering av barn utenfor hjemmet kan være aktuelt hvis de forebyggende tiltakene ikke fører frem. Plasseringen kan være frivillig, det vil si med foreldrenes samtykke eller det kan skje i form av omsorgsovertakelse. Det avgjørende er hensynet til barnets beste, jfr. § 4-1.

 

Planer og aktiviteter

Deltakelse i:

Rusforebyggende gruppe

-         barnevernet, skole, politiet og helsesøster.

Tverrfaglig møte i barnehage og i skole

-         barnevernet, helsesøster, barnehage, skole og PPT.   

                                

Hjemmel

Lov om barnevernstjenester (BVL)

Forvaltningsloven (FVL)

 

Taushetsplikt

Ansatte i barnevernstjenesten har taushetsplikt etter BVL § 6-7, jfr. FVL §§ 13 til 13 e.

 

Henvendelser

(bekymringsmeldinger og søknad om ytelser og tjenester)

Henvendelser til barnevernstjenesten kan skje  pr. telefon eller skriftlig. Det er ikke utarbeidet skjemaer for henvendelser, eller til søknader om ytelser og tjenester fra barnevernet.

 

Søknadsfrist

Ingen frister. Henvendelser mottas fortløpende.

 

Behandlingstid på enkeltvedtak

Enkeltvedtak: 3 uker. Dersom behandlingstiden på 3 uker ikke overholdes, vil det bli sendt midlertidig svar i hht forvaltningsloven § 11a

 

Avgjøres av enkeltvedtak

Virksomhetsleder ved Hjelpetjenesten.

 

Klage på enkeltvedtak

Enkeltvedtak truffet av barnevernstjenesten kan påklages til fylkesmannen, jfr BVL § 6-5 og  Forvaltningelovens § 28. I henhold til Forvaltningslovens § 29 er klagefristen 3 uker regnet fra det tidspunkt søkeren har mottatt melding om vedtaket.

 

Kontaktperson m/alle opplysninger

I kontortiden:

 

 

 

Henvendelser vedrørende akutte barnevernsaker etter kontortid:

Konstituert barnevernleder Line Løkken tlf.: 40 44 06 12

line.lokken@nesseby.kommune.no

BARNEVERNVAKT:
404 406 20

Tlf: 02800 nødnummer

 

Andre telefoner:

404 40 610

Nesseby og Tana barneverntjeneste

404 40 614

Barnets kontaktperson

Liss Mikalsen

404 40 615

Barnets kontaktperson 

Jannice Onseng

404 40 616

Barnets kontaktperson 

Hanne Kjærra

404 40 617

Barnets kontaktperson 

Kristine Larsen

404 40 620

Vakttelefon barnevern

 

Postadresse: Nesseby og Tana barneverntjeneste, Rådhuset, 9840 Varangerbotn.
Besøksadr. Nesseby: Rådhuset, 9840 Varangerbotn
Besøksadr Tana: Hjelpetjenesten , 9845 Tana
Org.Nr.: 987 612 258
Telefon barnevern: 40440610 - 4040550 sentalbordet Nesseby kommune
Tlf. barnevernleder: Line Løkken, 40440612, epost: line.lokken@nesseby.kommune.no
Mail:barnevern@nesseby.kommune.no

Se også: http://www.barnevernet.no/

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS