• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
elg

Rapporter «sett elg» og «sett hjort» på nett

I høst kan sett elg og sett hjort leveres elektronisk, enten via smarttelefon, nettbrett eller PC.

Denne løsningen vil gjøre jobben enklere for både jegere og kommuner. Dataene må

registreres på døgnnivå, noe som åpner for ny og bedre utnyttelse av dataene. Om
valdansvarlig ønsker det kan innlagte data vises i hjorteviltregisteret underveis i jakta.
Den digitale rapporteringsmuligheten finner du på www.settogskutt.no. Dataene som registreres
på settogskutt.no blir gjort tilgjengelig i hjorteviltregisteret (www.hjortevilt.no) så snart
valdansvarlig har godkjent registreringene. Det blir dermed mulig å følge utviklinga i
observasjoner og antall felte dyr igjennom jaktsesongen. Kommunen kan enkelt importere
og/eller godkjenne disse skjemaene i hjorteviltregisteret etter endt jakt.
 
Settogskutt.no tar sikte på å åpne for registeringer fra 25. september. For jaktlag som starter
jakta før denne datoen vil data kunne etterregistreres. Siden dette er det første året med
elektronisk innlevering av sett elg og sett hjort anbefaler vi at kommunen avtaler elektronisk
innlevering med sine respektive vald. I overgangsperioden oppfordrer vi også jaktfelt og
kommuner til å ta vare på en papirversjon av sett elg‐ og sett hjort‐skjema selv om de
rapporteres via settogskutt.no.
 
Hvem kan legge inn data?
Jaktleder
Ethvert jaktlag skal ha en jaktleder. Jaktleder er ansvarlig for registrering av sett elg eller sett
hjort‐data, men han/hun kan godt delegere selve jobben til en annen i jaktlaget. Vedkommende
kan velge å benytte papirskjema eller legge inn sette og felte dyr for sitt jaktfelt på
settogskutt.no. Benyttes den elektroniske varianten skal sett elg og sett hjort registreres på
døgnnivå, men må ikke registreres fortløpende for hver dag. Husk at også dager uten
observasjoner skal legges inn. For innlogging kreves jegernummer (som finnes på
jegeravgiftskortet) og navn eller ID‐nummer på jaktfelt eller vald.
 
Valdansvarlig
I hjorteviltregisteret kan valdansvarlige behandle sett elg‐ og sett hjort‐data lagt inn via
settogskutt.no. Valdansvarlig kan redigere og godkjenne data fra alle sine jaktfelt både under
jakta og etter endt jakt. Godkjente data gjøres løpende tilgjengelig i rapportene fra
hjorteviltregisteret. Innleveringsfristen for sett elg og sett hjort fra valdansvarlig til kommunen
bør sammenfalle med innleveringsfristen for fellingsresultat, dvs. 14 dager etter jaktas utløp (jf.
Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 10. februar 2012 § 25 og tilhørende rundskriv). For
innlogging kreves brukernavn og passord. Kommunen velger valdansvarlige via
hjorteviltregisteret og gir disse brukertilgang.
 
Kommunen
Kommunen skal kontrollere og godkjenne sett elg og sett hjort‐rapporteringer etter endt jakt, og
senest innen 30 dager etter jaktas utløp (jf. hjorteviltforskriften § 25 og tilhørende rundskriv).
Sett elg og sett hjort kan fremdeles leveres på papirskjema til kommunen, og disse må som
Notat Side 2 av 2
tidligere legges manuelt inn i hjorteviltregisteret. For sett elg og sett hjort som er rapportert via
settogskutt.no gjøres kontrollen elektronisk i hjorteviltregisteret. For pålogging kreves
brukernavn og passord.
 
Brukerstøtte
For mer informasjon eller brukerstøtte, kontakt Naturdata på support@naturdata.no eller ved å
ringe telefon 74 33 53 10. Naturdata administrerer både hjorteviltregisteret og
www.settogskutt.no på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning.
Om sett elg og sett hjort
Registering av sett elg og sett hjort gir viktige opplysninger om utviklingen av bestandene. Disse
opplysningene er sammen med fellingsstatistikken det viktigste grunnlaget for en god elg‐ og
hjorteforvaltning.
 
 
Med vennlig hilsen
Erik Lund Kari Bjørneraas
Direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for naturforvaltning
Tlf.: 73 80 54 72 Tlf.: 73 80 54 82
E‐post: erik.lund@dirnat.no E‐post: kari.bjorneraas@dirnat.no
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS