• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
logo

Utlysning stipendordning samisklærere og sykepleiere med samiskspråklig kompetan

Almmuhus – Stipeandaortnet sámegielat oahpaheaddjiide ja buohccidivššáriidda skuvlajahkái 2019/2020

Unjárgga gielda gullá sámegielaid hálddašanguvlui ja danin mis lea erenomáš stuorra ovddasvástádus dáhkidit sámegielat bálvalusaid gieldda ássiide. Vai mii hásttuhit ja movttiidahttit sámegielat oahpaheaddjiid ja buohccidivššáriid boahtit deike bargui, de lea gielda várren kr 250 000,- stipeandaortnegii.

Juolludaneavttut stipeandda ohcamii:

 

Sámegieloahpaheaddji:

-ahte don leat gazzamin oahpu, mii dagaha ahte leat dohkkehuvvon bargat oahpaheaddjin vuođđoskuvllas 

-ahte don máhtát sámegiela nu ahte sáhtát oahpahit sámegiela vuođđoskuvllas

 

Buohccidivššár:

-ahte don leat gazzamin oahpu, mii dagaha ahte leat dohkkehuvvon bargat buohccidivššárin

-ahte don máhtát sámegiela

 

Juohke studentii sáhttá juolluduvvot stipeanda kr 25 000 juohke skuvlajahkái, dainna eavttuin ahte stipeandaortnega ruhtadeapmi lea sajis. 

Maŋŋá go leat geargan oahpuin, dus lea guokte jagi čatnanáigi Unjárgga gielddas. Jus čatnanáigi rihkkojuvvo, de fertet máksit ruovttoluotta stipeandda(id) maid leat ožžon.

 

Eavttut dutnje guhte ozat stipeandda:

Ohcamuša mielddusin bijat čuovvovaš duođaštusaid:

- Oahpu namma ja man galle oahppočuoggá oahppu addá

- Duođaštus ahte leat máksán lohkanbadjedivvaga

 

Čálalaš ohcamuša oktan gáibiduvvon duođaštusaiguin sáddet e-postii postmottak@nesseby.kommune.no. Ohcamuš merkejuvvo «stipeandaortnet sámegiellagiidda/samisk stipendordning».

 

Ohcanáigemearri skuvlajahkkái 2019/2020 lea vuossárgga 6.7.2020.

Som del av forvaltningsområdet for samisk språk, har Nesseby kommune et særskilt ansvar for å sikre befolkningen et tilbud på samisk.  For å stimulere til rekruttering av samisklærere og sykepleiere har kommunen satt av 250 000,- til stipendordning.

 

Kriterier for å kunne søke om stipend:

 

Samisklærer:

-være under utdanning som vil gi godkjenning som lærer i grunnskolen

-inneha samiskspråklig kompetanse for å undervise i og på samisk i grunnskolen

 

Sykepleier:

-være under utdanning som vil gi godkjenning som sykepleier

-samiskspråklig kompetanse

 

Hver student kan tildeles stipend på kr 25 000 pr inneværende skoleår, under forutsetning at det bevilges midler til dette.

2 års bindingstid til Nesseby kommune etter endt utdanning. Dersom brudd på bindingstid må stipendet tilbakebetales.

 

Vilkår til søker:

Søker skal legge ved søknaden følgende dokumentasjon:

- Studie og antall studiepoeng

- Bekreftelse på betalt semesteravgift

 

Skriftlig søknad med påkrevd dokumentasjon sendes til postmottak@nesseby.kommune.no. Søknaden merkes med « stipeandaortnet sámegiellagiidda/ samisk stipendordning».

 

Søknadsfrist for skoleåret 2019/2020 er mandag 6.7.2020.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS