• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2

Detaljregulering for Vesterelvnes avløpssone vedtatt

Kommunestyret i Nesseby vedtok i møte 10.11.20 sak 67/20 detaljregulering for Vesterelvnes avløpssone (planID 2017002). 

avløp[1]
Kart Vesterelvnes avløpssone

Med dette kunngjøres planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-12. Vedtaket vil også kunngjøres i Sagat 17. november.

Vedtaket i kommunestyret lyder slik:

«Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas planforslag for Vesterelvnes avløpsområde – plankart, bestemmelser og planbeskrivelse datert 29.05.2020».

 

Reguleringsplanen fastsetter framtidig bruk av området denne planen omfatter. Planen er bindende for nye byggesøknader om tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Les mer om saken

Vi takker for bidrag i planprosessen. Planbeskrivelsen omtaler endringer i plandokumentene etter høring og offentlig ettersyn.

 

Dokumenter i saken (for nedlastning):

 1. Saksfremlegg
 2. Protokoll fra kommunestyret
 3. Vedtatt plankart
 4. Vedtatte reguleringsbestemmelser
 5. Vedtatt planbeskrivelse

 

Eventuelle klager

Parter med klagerett og som ønsker å klage på vedtaket, må du sende klagen innen 09.12.20 til: Nesseby kommune, Rådhuset, 9840 Varangerbotn. Eller per e-post til: postmottak@nesseby.kommune.no

 

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Erstatning/ innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt fram seinest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS