• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2

Fysioterapitjenester

Fysioterapi tar sikte på å forebygge, behandle og rehabilitere alle tilstander som fører til funksjonsnedsettelse og smerte.

 

Fysioterapeut: Rune Løvås, tlf: 40 44 06 55.

Åpent Mandag, onsdag og torsdag fra kl. 08.00. Ellers er han tilgengelig på telefon firsdag og fredag fra kl. 09.00.

Behandlingssted: Helsesenteret i Nyborg

Pris: Egenandel  kr. 200,- pr. behandling. Barn under 12 år, samt enkelte diagnosegrupper får fri behandling.

Hvordan få utført eller motta tjenesten
Ta direkte kontakt med fysioterapeuten på tlf: 40 44 06 55, eller send gjerne en SMS med kontaktinformasjon. Du kan også legge igjen en beskjed på telefonsvareren så tar vi kontakt så snart som mulig

Fysioterapi

tar sikte på å forebygge, behandle og rehabilitere alle tilstander som fører til funksjonsnedsettelse og smerte; især i muskel- og skjelettapparatet, men også i nervesystemet, balanseapparatet og sirkulasjonssystemet.

Tjenesten inngår som en del av kommunens helsetilbud og gis i forbindelse med forebygging og behandling ved sykdom eller skade.  Tjenesten kan bidra med blant annet

 • undersøkelser
 • funksjonsutredninger / motorisk vurdering
 • utforming og oppfølging av tiltak
 • behandling
 • Rehabilitering og behandling av inneliggende pasienter ved helsesenteret 
Målgruppe

Tjenestens målgruppe er alle fra spedbarn til eldre. Intervensjoner skjer hovedsakelig på individnivå, men kan også foregå på samfunnsnivå i form av folkehelsearbeid.

Tjenesten målgruppe er også personer som har eller som kan få vansker med å klare daglige aktiviteter på grunn av alder, funksjonshemming, sykdom eller skade.

Kriterier/vilkår

Kommunens fysioterapitjeneste eller din lege vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av ditt behov.

Pris for tjenesten
Tjenetsen koster kr. 200,- pr. behandling i egenandel. Barn under 12 år, samt enkelte diagnosegrupper får fri behandling.

Voksne og barn over 12 år må betale egenandel inntil man har nådd beløpsgrensen for frikort fra folketrygden, dersom diagnosen ikke gir rett til fri behandling. 

Partnere
 • Fastlegen
 • Helsesøster
 • Skoler og barnehager
 • Helsesentret
Eksterne lenker
Regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskrift om habilitering og rehabilitering § 7 og 8.


Lover
Folketrygdloven § 5-8
Helsepersonelloven
Kommunehelsetjenesteloven § 1-3
Pasientrettighetsloven kap. 7

Forskrifter
Forskrift for sykehjem... § 2-1
Forskrift om habilitering og rehabilitering
Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende (...) § 2-1
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi

Forskrifter
Begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave ... (rundskriv)
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Ta direkte kontakt med fysioterapeuten på tlf: 40 44 06 55, eller send gjerne en SMS med kontaktinformasjon. Du kan også legge igjen en beskjed på telefonsvareren så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan motta tjenesten uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme kan du få tilbud om fysioterapi i hjemmet hvis du av ulike årsaker ikke er i stand til å oppsøke fysioterapitjenesten selv.

Du behøver ikke henvisning fra lege for å få time hos kommunefysioterapeuten.

Saksbehandling

Vi etterspreber oss på at alle som søker behandling hos fysioterapeut ikke skal behøve å vente mer enn en uke.

Enkelte diagnoser blir prioritert og tatt utenom venteliste. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Saksbehandlingstid
Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.
Klagemulighet

Dersom du mener du ikke mottar nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage dette til kommunen og deretter til Helsetilsynet i fylke. I klagen må du beskrive hvilke forhold det klages over. Du bør beskrive hva du ønsker endret og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klagen sendes den instans i kommunen som har behandlet saken. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, videresendes klagen til Helsetilsynet i fylket.

Som mottaker av helsetjenester kan du etter pasientrettighetsloven også klage til Helsetilsynet på selve utførelsen av tjenesten. Klagen skal først sendes kommunen eller direkte til tjenesteyteren slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS