• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Høringer illustrasjonHØRINGER

På denne siden vil dere finne offisielle og uoffisielle høringer. Under hver høring vil dere finne kontaktinformasjon. Ta gjerne opp temaet i diskusjonsforum.

logo

Offentlig ettersyn

Kommunal planstrategi for Nesseby kommune 2016-2019

Planstrategien skal behandles i kommunestyret i Nesseby 20.9.2016.

24-08-2016
logo

Høring

Utkast til kommunal planstrategi for Nesseby kommune 2016-2019

Arbeidet med planstrategien ble igangsatt av Nesseby formannskap som planutvalg 12.4.2016. Planstrategien skal behandles i kommunestyret i Nesseby 20.9.2016.

25-07-2016

HØRING

OFFENTLIG ETTERSYN AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2008 - 2020

I henhold til Plan- og bygningslovens § 20- 5, 2. ledd, jf §27-1 og kommunestyrets vedtak om høringsutsendelse 29.04.2008, legges utkast til kommuneplanens arealdel for Unjárgga gielda/Nesseby kommune 2008 – 2020 ut til offentlig ettersyn.
07-05-2008

Planprogram til høring

Nesseby kommune legger nå ut forslag til planprogram for rullering og konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel og kystsoneplan til offentlig ettersyn.
28-09-2007
skuter_150x98

Forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag - høring

Her presenterer Direktoratet for naturforvaltning (DN) sitt forslag til nytt regelverk for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag. Forslaget omfatter en ny lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, og en tilhørende forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag i Finnmark og Nord-Troms.
21-08-2007
Web levert av CustomPublish AS