• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Print

Hvordan levere listeforslag til kommunestyrevalget 2015

Listeforslag må være kommet fram til kommunen innen 31. mars 2015 kl. 12.00.

Unjárgga gielda  - Nesseby kommune

Valgstyret

9840  Varangerbotn

E-post: postmottak@nesseby.kommune.no

 

Frist for innlevering av listeforslag. 
Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn til kommune. Posten må være kommet frem, eller forslaget må være levert direkte innen fristen. Med dette menes at forslaget må være kommet fysisk frem, ikke nødvendigvis til valgstyret, men til kommunen. Dette innebærer en skjerpelse, men er gjort for å unngå tvil. Det er forslagsstillernes ansvar å påse at listeforslaget er kommet frem i tide. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen.

Når innleveringsfristen er utløpt, kan forslagstillerne kun gjøre de endringene på listeforslaget som er nødvendige for å bringe forslaget i overensstemmelse med valgloven og forskriftene til denne.

 

Underskrifter på listeforslaget.

For registrerte politiske parti i Partiregisteret med en viss oppslutning ved forrige stortingsvalg

For partier registrert i Partiregisteret i Brønnøysund gjelder for alle valg at listeforslag kan underskrives av to styremedlemmer i partiets lokalavdeling i den kommunen listen gjelder. Imidlertid er det et krav om at partiet må ha fått en viss oppslutning ved forrige stortingsvalg. Et registrert parti må ha fått minst 500 stemmer i ett fylke eller minst 5 000 stemmer i hele landet for å komme inn under de forenklede reglene. Kan ikke et parti vise til en slik oppslutning, kommer de inn under regelverket for uregistrerte grupper.

Hvis et registrert politisk parti stiller listeforslag sammen med en uregistrert gruppering, er det regelverket for uregistrerte grupper som gjelder. Det samme gjelder dersom et registrert politisk parti, som fyller kravene til oppslutning, stiller liste sammen med et registrert parti som ikke gjør det.

 

For øvrige forslagsstillere

Ved kommunestyrevalg må det samles inn så mange underskrifter at det utgjør 2 % av antall stemmeberettigede innbyggere ved forrige kommunestyrevalg. I Nesseby var det 741 stemmeberettigede ved kommunestyrevalget i 2011. I Nesseby kommune innebærer dette at det må være minimum 15 underskrivere på listeforslag etter § 6-3 (2).

Underskrifter som samles inn skal være skrift på papir. Det vil derfor ikke være anledning til innsamling av underskrifter elektronisk for disse gruppene.

 

Listeforslaget skal være tosidig og må trykkes opp i så mange eksemplarer det er behov for i henhold til antall underskrifter. Alle underskriftsark skal ha listekandidatene på den ene siden av arket og underskrifter på den andre. Det er et krav at kandidater og underskrifter skal være på samme liste. Underskrifter på skjema som ikke er trykket opp tosidig, vil ikke bli godkjent

 

Tillitsvalgt/tillitsutvalg for partiet/gruppen

Alle listeforslag må angi en tillitsvalgt med vararepresentant blant dem som har underskrevet forslaget. Listeforslaget bør også inneholde en fortegnelse over hvilke personer som skal fungere som et tillitsutvalg, selv om dette ikke er noe krav i forbindelse med godkjenningen av listeforslaget.

Den tillitsvalgtes oppgaver er blant annet å representere forslagsstillerne i forhandlinger med valgstyret om listeforslaget. Tillitsutvalgets oppgave er eventuelt å kalle listeforslaget tilbake. I valgforskriften § 14 gis det regler for utpeking av tillitsvalgte og tillitsutvalg hvis forslagstillerne ikke har gjort dette ved innleveringen.

 

Overskrift på listeforslaget 

Listeforslaget skal ha en overskrift som viser hvilket parti eller hvilken gruppe forslaget utgår fra, og som ikke kan lede til forveksling. Registrerte partier skal bruke partiets registrerte navn i listeoverskriften. Det er ikke adgang til å bruke et annet navn som undertittel, heller ikke lokalavdelingens navn.

Hvis flere registrerte partier stiller fellesliste, må alle partienes registrerte navn være med i listeoverskriften. Tilsvarende må det registrerte partiets navn være med i listeoverskriften når partiet stiller liste sammen med en gruppe som ikke er registrert som parti.

En fellesliste av flere registrerte partier, eller en fellesliste av et eller flere registrerte partier og andre grupper, har med en fellesbetegnelse i listeoverskriften i tillegg til de registrerte partienes navn. Loven er ikke til hinder for at en uregistrert gruppe bruker ordet parti i navnet, forutsatt at det ikke er egnet til forveksling med et registrert partis navn.

Registrerte politiske partier kan velge om partiets navn skal skrives på bokmål eller nynorsk. I tillegg kan partiets navn på samisk føres opp som et tillegg til navnet på bokmål eller nynorsk.Overskriften må ikke kunne forveksles med navnet på et registrert politisk parti, registrert samepolitisk enhet eller med overskriften på andre listeforslag i valgdistriktet.

Listeforslaget må tydelig vise at listen gjelder kommunestyrevalget 2015 i Nesseby kommune.

 

Kandidater og stemmetillegg.
For valg til kommunestyre stiller valgloven § 6-2 (2) krav om at det er oppført minst 7 kandidatnavn på listen. Oppover er det en maksimumsgrense på like mange kandidater som det skal velges representanter i kommunestyret + et tillegg på inntil 6 kandidatnavn. Det betyr at det i Nesseby kan være maksimalt 21 kandidatnavn på listeforslaget (15 + 6).

Inntil 4 kandidater på listen kan gis et tillegg i sitt personlige stemmetall på 25 % av det antall stemmesedler som listen mottar ved valget. Navnet på disse kandidatene skal stå først på listeforslaget og skrives med uthevet skrift.

 

Identifisering av kandidatene
Alle kandidater må være innført i folkeregisteret som bosatt i Nesseby kommune. Listeforslagene skal inneholde kandidatenes fornavn, etternavn og fødselsår. På stemmesedlene er fornavn og etternavn begrenset til maksimalt 35 tegn (inklusivt mellomrom). Det er viktig å angi hvordan navn som er lengre enn 35 tegn, skal forkortes og vises på stemmeseddelen.

Det er opp til forslagstillerne om de i tillegg ønsker å påføre kandidatenes bosted og/eller stilling. Hvis det er nødvendig for å unngå forveksling av kandidatene på listen, skal bosted og/eller stilling oppgis. NB! Dersom opplysning om kandidatenes bosted og/eller stilling påføres listeforslaget, må dette gjøres for alle listens kandidater.

Kandidatenes riktige etternavn må brukes selv om vedkommende ikke er kjent under dette, men i så fall bør det navnet vedkommende er kjent under, tilføyes i parentes.

Kommunestyrekandidater kan ikke stille til valg på flere enn ett listeforslag i kommunen. Det er likevel ingen ting til hinder for at en kandidat stiller på liste både til fylkestingsvalg og til kommunestyrevalg.

 

Skjema (maler) for innlevering av listeforslag med vedlegg.

Ta kontakt med valgstyresekretariatet

 

På internett

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS