• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
logo

Kommunal planstrategi 2020-2023

Formålet med planstrategien er å få et overordnet politisk og administrativt styringsverktøy både på kort og lang sikt. Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge videre planarbeid.

08-04-2021
logo

Kommuneplan for Idrett og Fysiske aktiviteter 2017-2020

Ved siden av å være et styringsredskap for politikere, skal planen benyttes i administrasjonens daglige oppfølging av feltet idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.

07-02-2017
logo

KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016 -19

Formålet med planstrategien er å få et overordnet politisk og administrativt styringsverktøy både på kort og lang sikt. Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge videre planarbeid.

17-11-2016
logo

Boligsosial handlingsplan 2016-2019

I Stortingsmelding nr. 17 (2012-2013) Om boligetablering for unge og vanskeligstilte blir alle kommuner oppfordret til å utarbeide handlingsplaner for bostedsetableringer.

06-06-2016
logo

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 -19

Stortinget har gjennom arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP) bedt regjeringen stimulere flere kommuner til å utarbeide handlingsplaner som en forutsetning for å få tildelt Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler.

06-06-2016
logo

Oppstart- kommunal planstrategi for Nesseby kommune 2016-2019

I medhold av Plan- og bygningsloven (pbl) §10-1 skal alle kommuner utarbeide og vedta en kommunal planstrategi senest et år etter at det nye kommunestyret er konstituert.

06-06-2016
Web levert av CustomPublish AS