• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Fradelingssaker


ORIENTERING OM SAKSGANGEN I FRADELINGSSAKER 

Skjemaet "Rekvisisjon av kartforretning/ søknad om deling av grunneiendom" fylles ut i 1 eksemplar og underskrives.
"Nabovarsel" skal leveres eller sendes til naboer og gjenboere. Ved levering av nabovarsel skal det kvitteres på "gjenpart av nabovarsel". Dette kan enten gjøres ved disses egenhendige underskrift, eventuelt kan varslene sendes rekommandert mot postverkets registreringsnummer, stempel og signatur. Kvittert "gjenpart av nabovarsel" vedlegges søknaden.
Situasjonsplan må også vedlegges, den bør fortrinnsvis være i malestokk 1:1000, eller målsatt.
Søknad om avkjøring må fylles ut, og vedlegges situasjonsplanen. Dette gjelder også når det gjelder utvidet bruk av eksisterende avkjørsel.
Søknad om utslippstillatelse må fylles ut. Se egen orientering.
Det hele sendes teknisk virksomhet for behandling og videre ekspedisjon.

Den videre saksgang:
Avhengig av planstatus for omsøkt område sender teknisk virksomhet saken for uttalelse til de berørte sektorinteressene, og vurderer i hvert tilfelle hvilke av disse instanser som berøres av søknaden.

Når disse har uttalt seg, sluttbehandles saken i formannskapet.
formannskapet gir delingstillatelse, oversendes saken til teknisk virksomhet som journalfører delingssaken og sender ut oppmålingsgebyr.
Kartforretningen (tomtemalingen) utføres etter at oppmålingsgebyret er registrert innbetalt til Nesseby kommune.
Etter kartforretningen blir målebrev/forretning utstedt og sendt til tinglysning.
Det gjøres oppmerksom på at denne søknaden kun gjelder tomten. Søknad om byggetillatelse må sendes inn, og formell byggetillatelse må være utstedt før byggearbeider kan igangsettes
Hvis det er uklarheter eller det er behov for hjelp med søknaden, kan det tas kontakt med undertegnede, enten via telefon eller ved personlig fremmøte. Ved personlig fremmøte er det en fordel at det ringes på forhånd, slik at det kan avsettes tid og at eventuelle opplysninger er klar til samtalen.

Virksomhetsleder
 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS