• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
forbud

Informasjon ang. forskrift om karantene og fritidseiendommer/hytter


Regjeringen vedtok 19.03.20 i forskrift forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune.
Forskriften regulerer en rekke forhold, og heter: "Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv.
i anledning utbrudd av Covid-19"

Nesseby kommune har mottatt mange henvendelser fra eiere av fritidseiendommer vedr. kommunelegens vedtak som ble publisert tidligere i uken.

Den ekstraordinære situasjonen vi befinner oss i pga. koronaviruset gjør at reglene forandrer seg hurtig. For å sikre at kommunen forholder
seg lovlig til sin lokale myndighetsutøvelse, er det derfor regjeringens forskrift av 19.mars 2020 som gjøres gjeldende for eiere av fritidseiendommer
i Nesseby kommune.

§ 5 i forskriften slår fast følgende:  

"Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert.
Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.
Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus,
kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften."

Hele forskriften kan du lese her.

I klartekst betyr dette:

Dersom du deler husstand med noen som er smittet av kononaviruset, kan du overnatte på fritidseiendom/hytte i Nesseby kommune, selv om du er folkeregistrert
i en annen kommune.

Dagsturer er tillatt. Slik vi forstår forskriften er overnatting tillatt for å gjennomføre strengt nødvendig vedlikehold,
eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader.  

Det forventes at kommunen i løpet av kort tid mottar rundskriv fra departement, fylkesmann eller annet overordnet myndighetsorgan, som
gir presiseringer til forskriftens innhold, virkeområde, definisjoner m.v. Man må påregne at anbefalinger og forskrifter kan endres på kort varsel.
Etter føre-var-prinsippet anbefaler vi derfor; dersom du er i tvil på om du bør reise på hytta: La være.

Forskriftens § 6. Straff: Forsettlig eller grov uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften, straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder,
jf. smittevernloven § 8-1.

Kommunen minner om regjeringens anbefalinger som ble offentligjort torsdag 12.mars, der alle fritidsreiser frarådes.
Vårt fokus er, og vil fortsatt være å forhindre videre smitte i befolkningen, og å på denne og alle andre tilgjengelige måter verne om
innbyggernes liv og helse. Vi vil fortsette å komme med oppdatert informasjon på hjemmesiden. Tidskritisk og/eller spesielt viktig informasjon vil bli
sendt på SMS/E-post.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS