• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
logo

Kommunedelplanens samfunnsdel 2021-2032

Endelig versjon - vedtatt i kommunestyret 14.12

22-12-2021
logo

KOMMUNEDELPLAN FOR BARN OG UNGE 2020-2023

Kommunestyret vedtok 15.09.2020 en planstrategi gjeldende for 2020-2023. Som en del av denne planstrategien er det utarbeidet en kommunedelplan for oppvekst og barn/ungdoms trivsel for perioden 2020-2023.

07-12-2021
logo

Kommunal planstrategi 2020-2023

Formålet med planstrategien er å få et overordnet politisk og administrativt styringsverktøy både på kort og lang sikt. Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge videre planarbeid.

08-04-2021
logo

Kommuneplan for Idrett og Fysiske aktiviteter 2017-2020

Ved siden av å være et styringsredskap for politikere, skal planen benyttes i administrasjonens daglige oppfølging av feltet idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.

07-02-2017
logo

KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016 -19

Formålet med planstrategien er å få et overordnet politisk og administrativt styringsverktøy både på kort og lang sikt. Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge videre planarbeid.

17-11-2016
logo

Boligsosial handlingsplan 2016-2019

I Stortingsmelding nr. 17 (2012-2013) Om boligetablering for unge og vanskeligstilte blir alle kommuner oppfordret til å utarbeide handlingsplaner for bostedsetableringer.

06-06-2016
Web levert av CustomPublish AS