• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Foto: Eva-Maria Nilssen

HØRING/ OFFENTLIG ETTERSYN

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØ I NESSEBY KOMMUNE

Formålet med planen å gi en oversikt over hva som finnes av kulturminner og kulturmiljøer i kommunen, hvordan man på best mulig måte kan følge dem opp og drive sikring og skjøtsel.

Nesseby formannskap fattet følgende vedtak i sitt møte av 21.03.2019:
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tråd med bestemmelsene i plan- og bygninglovens § 12-10.  Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø er i tråd med kommunal planstrategi 2016-2019, vedtatt av kommunestyret 20.09.2016 sak 64/16.

Formålet med planen å gi en oversikt over hva som finnes av kulturminner og kulturmiljøer i kommunen, hvordan man på best mulig måte kan følge dem opp og drive sikring og skjøtsel, og hvordan man kan formidle kunnskap og holdninger om kulturminnene, samt hvordan de kan brukes i verdiskaping lokalt, særlig med tanke på reiseliv og næringsliv, og som en berikelse av friluftsliv og bolyst i kommunen. Planen bør rulleres med jevnlig i tråd med øvrige kommunale planer ettersom prioriteringer og fokus endres.

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø er ment å være et oppslagsverk og verktøy for «folkeopplysning». Kommunen ønsker at delplanen i senere tid skal kunne revideres og utfylles ytterligere ettersom at ny informasjon kommer frem.

Høringsfristen er 6 mai 2019.

 

Høringsuttalelser sendes til Unjárgga gielda/ Nesseby kommune, Rådhus v/ Teknisk, 9840 Varangerbotn, eller pr e-post til postmottak@nesseby.kommune.no, innen 6. mai 2019.

 

Nedenfor ligger følgende vedlegg:

-Utkast til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø

- Oversikt over kulturminner i Nesseby kommune

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS