• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Kunngjøring: Kommunal forskrift for snøskuterløyper i Nesseby kommune vedtatt

Informasjon
Informasjon

Nesseby kommunestyre vedtok i sak PS 50/20 Forskrift for snøskuterløyper Nesseby kommune.

Forskrift om motroferdsel i utmark og vassdrag i Nesseby kommune er fastsatt den 15.09.2020 med hjemmel i lov 10.juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag(motorferdselloven) § 4 tredje ledd, forskrift 15. mai 1988 nr. 356 (sist endre 28.09.2020) for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag(motroferdselforskriften) § 3.

Forskriften kan leses her(pdf).
Oversiktskart finner du her(pdf). Kart over hver enkelt løype vil bli lagt ut på hjemmesiden under fanen "kart og løyper".

Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens kapittel VI, jfr. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a, åttende ledd.
Grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesser blir berørt av snøskuterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale organer kan klage til Fylkesmannen innen tre uker fra denne kunngjøring. Klage sende sendes til: Nesseby kommune, Rådhuset, 9840 Varangerbotn eller postmottak@nesseby.kommune.no

Forskriften trer i kraft straks (15.09.20).

Her kan du se en samlet saksfremstilling som viser den politiske behandlingen av forskriften.

Følgende dokumenter danner grunnlag for vedtaket:

Oversiktskart skuterløyper
Løypebeskrivelser med vurdering
Utredning naturmangfold og kulturminner
Endring av verneforskrift
Støykartlegging
Forskriftstekst sendt på høring
Forskriftstekst revidert etter høring
Fefo grunneiertillatelse
Fefo uttalelse grunneiertillatelse
Fylkesmannen høringsinnspill
Ilar høringsinnspill
Karlebotn bygdelag høringsinnspill
NVE høringsinnspill
Reinbeitedistrikt 6 høringsinnspill
Reinbeitedistrikt 6 tilleggsskriv innspill
Skálvejávre hytteforening høringsinnspill
Statens vegvesen høringsinnspill
Tana kommune høringsinnspill
Varanger Kraft høringsinnspill
Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre høringsinnspill

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS