• Fiskelykke
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
logoDenNorskeKirke

Ledig stilling

PROSJEKTSTILLING - SOKNEDIAKON I POLMAK, TANA OG NESSEBY SOKN – 2. gangs utlysning

Polmak, Tana og Nesseby sokn tilhører Indre Finnmark prosti og inngår i samisk språkområde. Soknet har ca 3900 innbyggere, omfatter Tana og Nesseby kommuner og  betjenes av sokneprester, kateket, tolk/ menighetssekretær, organister, klokker, kirkegårdsleder, kirketjenere, gravere og kirkeverger.

 

Arbeidsoppgaver:

Stillingen som soknediakon er organisert som prosjektstilling i perioden 2009 – 2011 med særlig fokus på barne- og ungdomsdiakoni. I prosjektperioden inngår planlegging og iverksetting av ulike barne- og ungdomsaktiviteter og skape nye møtepunkter for barn og familier (trilletreff m.m.). Soknediakonen har hovedansvaret for den diakonale tjenesten og skal i samarbeid  med diakoniutvalgene planlegge, utøve og rekruttere frivillige til diakonale tjenester. I arbeidet inngår oppsøkende virksomhet, omsorg for syke og eldre, sorgarbeid og øvrige oppgaver i samarbeid med sokneprestene, stab og menighetsråd.

 

Kvalifikasjonskrav

Mastergrad med minst 3-årig fagutdanning på høgskolenivå innen helsefag, sosialfag eller pedagogikk, og minst ett års diakonal utdanning. Søkere med annen relevant utdanning kan søke.

 

Vi søker etter person som:

 • Har evne til å motivere og engasjere mennesker.
 • Har gode samarbeidsevner.
 • Har evne til å skape kontakt og bygge relasjoner
 • Er fleksibel og åpen for nytenkning.

 

Under ellers like vilkår vil søkere som kan samisk skriftlig og muntlig bli foretrukket

Søkere må være medlem av Den norske kirke.

 

Soknediakonen har kontor i begge sokn, i menighetshuset Tana bru og i menighetshuset Varangerbotn. Stillingsbeskrivelse er under utarbeidelse.

 

Stillingen lønnes etter Hovedtariffavtalens stillingskode Diakon. Pensjonsinnskudd til KLP. Skyss- og telefongodtgjørelse. For Finnmark gjelder regler med nedskriving av studielån i Statens lånekasse med inntil kr. 25 000 pr. år, særskilt skattefradrag og forhøyet barnetrygd. Mer informasjon, les  www.tiltakssonen.net. Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kirkeverge Bernhard Iversen, Nesseby fellesråd, tlf 789 58117, mobil 97970619.

 

Søknadsfrist: 10. juni 2009

 

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes til:

 

Nesseby kirkelig fellesråd, Postboks 24, 9820 Varangerbotn

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS