• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Pedagogisk psykologisk tjeneste - PPT

 

Om PP-tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon. Hver kommune er pålagt å ha pedagogisk-psykologisk tjeneste, dette er hjemlet i Opplæringsloven §5-6.

Tjenesten har ansvar for å hjelpe skoler og barnehager med å legge til rette for barn med spesielle behov.

PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjøres ved vurdering av behov for spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder og elever i grunnskolen, og for voksne med rett til opplæring.

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i andre tilfeller, blant annet ved søknad om fremskutt eller utsatt skolestart.

Før PPT kan foreta sakkyndig vurdering må det foreligge en henvisning.

PPT skal i sitt arbeid ha fokus på at barn og unge med ulike typer vansker får gode opplæringsvilkår. Dette kan være faglige og/eller sosiale vansker. PPT skal gi råd til foreldre, skoler og barnehager i forhold til spesialundervisning og tilpasset opplæring. PPT vil kunne gi veiledning og bidra med henvisning til andre hjelpeinstanser.

PPT samarbeider med andre i hjelpetjenesten, med helsesøster og med instanser utenfor kommunen etter behov.


Når barnet strever - Kjennetegn, hva kan man gjøre?

Se hele dokumentet


Kontaktperson:

Ingunn Andersen

Telefon: 40 44 05 35

Epost: ingunn.andersen@nesseby.kommune.no


Skjema:

Henvisning til PPT:

Henvisningsskjema systemsak PDF document ODT document

Henvisningsskjema skole PDF document ODT document

Henvisningsskjema barnehage PDF document ODT document

Påkrevd kartlegging før henvisning skole og barnehage PDF document ODT document

Vedlegg for minoritetsspråklige elever

Pedagogisk rapport barnehage mal PDF document ODT document

Pedagogisk rapport skole mal PDF document ODT document

IOP mal PDF document ODT document

Årsrapport mal


Aktuelle linker:

Hjemmeskole:
https://laringsmiljosenteret.uis.no/om-laringsmiljosenteret/nyheter-og-presse/hjemmeskolen-kan-gjores-effektiv-og-trivelig-article139388-21227.html
https://www.statped.no/hjemmeundervisning/

Informasjon om PPT
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/pp-tjenesten/hva-gjor-pp-tjenesten/

Spesialundervisning på fem minutter
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/spesialundervisning---til-deg-som-er-forelder/

Spesialpedagogisk hjelp – til deg som er forelder
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialpedagogisk-hjelp/spesialpedagogisk-hjelp---til-deg-som-er-forelder/

Barneombudet
http://barneombudet.no/

Tidlig intervensjon
https://www.nesseby.kommune.no/tidlig-intervensjon.378441.no.html

Opplæringsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61)

Samisk spesialpedagogisk tjeneste, SEAD
https://www.statped.no/samisk-spesialpedagogisk-stotte/

Læringsressurser på nordsamisk
https://www.statped.no/laringsressurs/sok-resultatside/finn-laringsressurser/?q=nordsamisk&i=1

Statped
http://www.statped.no/

iPAD som læringsressurs
https://www.statped.no/laringsressurs/sok-resultatside/finn-laringsressurser/?q=ipad&i=1

Kartleggingsmateriell minoritetsspråklige elever:
https://www.trondheim.kommune.no/kartleggingsprover/
https://www.udir.no/globalassets/upload/kartleggingsprover/udir_kartleggingsmateriell_bm_301007.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS