• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
studiesenteret-LOGO-NY

Tilbud fra Studiesenteret

Studer hjemmefra! Tida for søknader til høstens fjernstudier er nær. Hest i næring, Landskap og utvikling og Nyskaping og utviklingsarbeid.

Se på de enkelte fagtilbudene, der fremgår detaljinformasjon. Klikk på lenkene under. Da får du opp en oversikt over studiet. Se på Lenker og klikk deretter på Høgskolens omtale av studiet. Da kommer informasjon om innhold, gjennomføring, når og hvor(dan) du søker.

Nyskaping og utviklingsarbeid (NY), 30+30 SP (Høst 2017)
Nyskaping og utviklingsarbeid handlar om å skapa verdiar - sosiale, kulturelle og økonomiske. Du lærer å sjå med nye auge på dine eigne omgivnader: Kan me bruka ressursane våre på nye måtar? Kan eg utvikla verksemda mi vidare? Eller kanskje ønskjer eg å starta ny verksemd basert på garden/staden sine særpreg?

Faget har relevans for alle som arbeider med utvikling, både i næring, kultur- og organisasjonsliv og i offentleg sektor.

Eininga kan takast aleine, men faget utgjer også tredje og avsluttande år i HLB sin bachelorgrad i Nyskaping og samfunnsutvikling. Studiet er både teoretisk og praktisk orientert.

Merk at det skal gjennomføres 1-ein studietur/feltkurs i denne modulen. 

Søknadsfrist: 15.05.2017

Oppstart: Høsten 2017

30+30 studiepoeng 

Opptakskrav:
Generell studiekompetanse eller realkompetanse

 

Landskap og utvikling (LSUT), 30 SP (Høst 2017)
Landskapet - våre sosiale, kulturelle og naturgjevne omgivnader - utgjer den viktigaste ramma for verdiskaping.

Dette kurset utforskar landskapet/kulturlandskapet som ressurs for utvikling og verdiskaping. Landskapet er ei kjelde til samarbeid, men også til konflikt mellom ulike aktørar og interesser; mellom produksjon og oppleving, bruk og vern.

Fleirbruk og berekraftige løysingar på arealbrukskonfliktar vil bli særleg vektlagde i kurset. 

Modulen kan inngå som del av år 2 i BA Nyskaping og samfunnsutvikling.

Merk at det skal gjennomføres 1-ein studietur/feltkurs i denne modulen. 

Søknadsfrist: 15.05.2017

Oppstart: Høsten 2017

30 studiepoeng

Opptakskrav:
Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Gå inn til http://www.studiesenteret.no/landskap-og-utvikling-hoslashst-2017.html  for mer informasjon 

 

Hest i næring (HiN), 30 SP (Høst 2017)
Hestehald er i vinden som aldri før, og hesten er og ein stadig viktigare del av norsk landbruk.

Hest som hovud- eller tilleggsnæring kan bidra til å skapa arbeidsplassar og aktivitet på gardane og representera ei inntektskjelde for eigarane i tida framover. Målsetjinga med studiet er å syne for studentane korleis dei kan bruka eige og andre sitt engasjement for hest som basis for utvikling av nye næringar.

Studiet Hest i næring går nærare inn i eit breitt spekter av hesteverksemder og måtar å bruke hesten i næringstutvikling, og vil gje studentane ei brei forståing av hesten si rolle i norsk bygdeliv og identitet.

Modulen kan inngå som del av år 2 i BA Nyskaping og samfunnsutvikling.

Merk at det skal gjennomføres 1-ein studietur/feltkurs i denne modulen. 

Søknadsfrist: 15.05.2017

Oppstart: Høsten 2017

30 studiepoeng

Opptakskrav:
Generell studiekompetanse eller realkompetanse

 

 

Gå inn på http://www.studiesenteret.no/hest-i-naeligring-hoslashst-2017.html for mer informasjon 

 

Link som omfatter alle studiene som finnes på studiesenteret.no

http://www.studiesenteret.no/studiekatalogen-20172018.html

 

 

Se også: Studiesenteret.no.

 
Søknadsfrist 15. mai
 
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS