logo

TILSKUDD TIL MINSTEPENSJONISTER - DEKNING AV KOMMUNALE AVGIFTER

Kommunestyret har avsatt midler til delvis dekning av kommunale avgifter for eldre og uføre med minstepensjon. Det kan gis inntil kr 2000,- i tilskudd etter søknad.

Tilskudd kan innvilges til:

  • Eldre uføre bosatt i kommunen.
  • Søkere som eier bolig med kommunale avgifter
  • Søkere som leier bolig der kommunale avgifter er inkludert i husleien
  • Husstandens samlede bankinnskudd og verdipapirer må ikke overstige kr. 100.000,-
  • Husstandes samlede skattbare inntekt må ikke være høyere enn minstepensjon

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til hjelpetjenesten, tlf 40440534

Du kan søke på:

Digital søknadsportal: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=5119&externalid=5442

Søknadsskjema: Reduksjom kommunale avgifter redigerbart.pdf

Eller søknadskjema med dokumentasjon av inntekt og bankinnskudd sendes;

Unjárgga gielda / Nesseby kommune

V/hjelpetjenesten

9840 Varangerbotn

 

Innen 13.09.2021

 

Hjelpetjenesten

Tips en venn  Skriv ut