• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
scooter

Fra og med den 22. april 2016 og inntil videre

Vedtak om midlertidig motorferdselsforbud i Nesseby kommune

Fylkesmannen inndrar alle dispensasjoner gitt for motorferdsel mellom skuterløype 10, Diergiløypa, og Gandvik. Flytting av rein til sommerbeite har begynt.

 

Last ned brevet fra Fylkesmannen (med kart)

 

Fylkesmannen viser til e-poster sendt til kommunen den 18. april 2016.

Reinbeitedistrikt 6 har anmodet Fylkesmannen om å midlertidig inndra dispensasjoner for motorferdsel gitt i området mellom skuterløype 10, Diergiløypa, og Gandvik. I henvendelsen fra distriktet er det opplyst at flyttingen til sommerbeite har begynt.

Kommunen har ikke besvart vår henvendelse.

Lovverket

Fylkesmannen er gjennom § 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven gitt en hjemmel til å

innføre midlertidige motorferdselforbud ”når det anses nødvendig for å ivareta reindrifts- eller

viltinteresser, eller andre interesser som motorferdselloven skal ivareta”.

Fylkesmannens vedtak

Med hjemmel i § 9 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag inndrar Fylkesmannen alle dispensasjoner gitt for motorferdsel mellom skuterløype 10, Diergiløypa, og Gandvik, jamfør vedlagt kart.

Motorferdselsforbudet gjelder i perioden fra og med den 22. april 2016 og inntil videre

Fylkesmannen kan etter søknad gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller.

Merknad

Reinbeitedistrikt 6 skal varsle Fylkesmannen straks behovet for stenging er over, slik at forbudet kan oppheves uten unødvendig opphold.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS